Compliance, Integritás, Visszaélés-bejelentő Rendszer

Compliance


compliance

A compliance jelenti az összes jogszabály, valamint belső szabályzat betartását. A compliance fő célja a jogsértések és szabálytalanságok megelőzése. Egy globálisan aktív vállalatcsoport tagjaként a compliance, mint megfelelőség számunkra azt jelenti, hogy a meglévő törvényeken túl munkatársaink betartják az erkölcsi alapelveket is, amelyek a jogszabályokon messze túlmutatnak. Ezeket az alpelveket a minden tagvállalatra érvényes Magatartási Kódexünk foglalja össze. Számunkra magától értetődik, hogy betartjuk az összes törvényt és belső szabályt, és a társadalom tagjaként felelősségteljesen járunk el a társaság és az üzleti partnerek felé. Ez magában foglalja a ragaszkodást az alapelvek betartásához. Minden munkatársunk tisztában van a társadalom tagjaként vállalandó felelősségével, és gondoskodnia kell arról, hogy vállalatunk is hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez.

Alapelvek

Társadalomért vállalt felelősségünk - Tisztelet és emberi jogok

Kulcsfontosságú alapelv minden ember személye, továbbá emberi méltósága és értékei tiszteletben tartása. 

Vállalat elutasítja a tolerancia hiánya, az erőszak, a bántalmazás, valamint az akár nemen, akár faji vagy nemzeti hovatartozáson, szexuális irányultságon, egészségügyi állapoton, esetleg gazdasági vagy társadalmi helyzeten alapuló hátrányos megkülönböztetés minden formáját. Vállalatunk semmilyen formában nem okoz, illetve járul hozzá emberi jogi jogsértésekhez. 

Személyzetünk köteles mindenkit méltósággal, tisztelettel és törődéssel kezelni és megtartani emberi jogait. Bármilyen diszkriminatív magatartás, zaklatás, megfélemlítés vagy zsarnokoskodás tilos.

A teljes személyzettől elvárt, hogy a legmagasabb szintű, kölcsönös tiszteleten alapuló viselkedési formákhoz tartsák magukat minden szóbeli és írásbeli kommunikációjuk során, és tartózkodjanak minden zaklatástól, rágalmazástól vagy bármilyen olyan magatartástól, amit mások erőszakosnak, megfélemlítőnek, megalázónak vagy sértőnek tekinthetnek.

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód

Vállalat nem diszkriminál senkit és az etnikai vagy nemzeti hovatartozás, nem, vallás, világnézet, életkor, fogyatékosság, szexuális irányultság, bőrszín, politikai nézetek, szociális származás és egyéb jogszabályban védett jellemzők alapján történő megkülönböztetést nem tűri. Vállalat elfogadja a sokféleséget, ösztönzi a befogadó, elfogadó szemléletmódot és olyan környezetet teremt, amely minden egyes ember egyediségét a vállalat érdekében ösztönzi. Vállalat a munkatársakat alapvetően képzettségük és képességeik alapján választja ki, alkalmazza és támogatja.

Termékmegfelelőség és termékbiztonság

Vállalat a termékeire vonatkozó hatályos jogszabályi és hatósági előírásokat és belső szabványokat betartja. Biztosítja, hogy termékei megfelelnek a technika jelenlegi állásának és fejlesztésük a jogszabályi előírásokkal összhangban történik. Ezt nemcsak a folyamataik és struktúráik, hanem a járművisszahívások keretében végzett termékmegfigyelések is folyamatosan és szisztematikusan biztosítják. Vállalat ebben a helyzetben nem ismer kompromisszumokat; gondoskodik arról, hogy az esetlegesen előforduló eltérések esetén a megfelelő intézkedéseket kellő időben meghozza.

Környezetvédelem

Vállalat nagy hangsúlyt fektet az autóiparban is oly hangsúlyos környezetvédelemre. A járművek előállítása egyre kevésbé veszik igénybe a természeti erőforrásokat, a gépkocsik használata folyamán is kevesebb a károsanyag kibocsájtás.  Vállalat márkakereskedéseiben és szervizében is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a környezetre és a munkatársak egészségére gyakorolt káros hatásokat mindenfajta tevékenység során a lehető legalacsonyabb szinten tartsa. 

Vállalat takarékoskodik az energiával, nyersanyagokkal, minimalizálja az üvegházhatást okozó gázok kibocsájtását, minimalizálja az egészség- és környezetkárokat.  Vállalat tevékenységei során ügyel a keletkezett hulladékok minimalizálására, gondoskodik az újra hasznosításról és a maradványhulladék veszélytelen és környezetbarát kezeléséről.

Jogszerűség

Vállalat és a vele együttműködők vállalják, hogy tiszteletben tartják jelen Kódexet és valamennyi belső vállalati előírást, tovább szigorúan betartják a hatályban lévő jogszabályokat. A Vállalat érdeke semmilyen körülmények között nem indokolhat semmilyen jogszabályba ütközőt vagy bűncselekményt, sem a jelen Kódexben foglalt alapelvekkel ellentétes magatartást. Ehhez elengedhetetlen, hogy Vállalat és az együttműködők ismerjék ezeket a külső és belső szabályokat.


Üzleti partnerként vállalt felelősségünk - Tisztességes verseny, csalás és korrupció megelőzés
Vállalat a Partnereivel való együttműködése bizalomra és a versenyjognak megfelelő kölcsönös előnyökre épül. Vállalat elkötelezett az etikus és tisztességes verseny iránt, miként termékeiket és szolgáltatásaikat minőségük, alkalmasságuk és versenyképes áruk alapján értékesíti. Az árképzés és az értékesítési döntések a Volkswagen AG és az Importőr által előírt standardok alapján történik, Vállalat tiltott módon nem működik együtt, illetve nem hangolja össze azértékesítési és szolgáltatási árait versenytársakkal. Vállalat tartózkodik a versenyt vagy partnerei jó hírét, illetve a versenytársai hitelességét sértő magatartásoktól; nem kínál, és nem kér jogellenes kifizetéseket vagy szívességeket, nem vesz részt olyan jogellenes megállapodásokban, amely bizonyos vevők kizárására irányul; elkötelezett valamennyi alkalmazandó kereskedelmi szabályozás, korlátozás, szankció és import-export embargó betartása mellett; nem engedi a tisztességes versenyt sértő magatartásokat a versenytárgyalások, tenderek során; nem tartja vissza rosszhiszeműen, jogellenesen vagy indokolatlanul a partnereinknek járó kifizetéseket, és az ilyen gyakorlatot nem engedi ellátási láncában sem. 

Vállalat határozottan elítéli a korrupció minden formáját. Bármilyen üzletszerzési célból tilos közvetlenül vagy közvetetten ajánlani, ígérni, adni, kérni vagy elfogadni bármilyen tisztességtelen előnyt vagy juttatást. A korrupció akár üzletszerzési célból, akár más gazdasági előny megszerzése céljából súlyos visszaélésnek minősül. Ugyanígy a vesztegetés elfogadása vagy annak megengedése, hogy más vesztegetést fogadjon el, súlyos vétség.

A személyzet felelős a tisztességes üzleti gyakorlat biztosításáért munkája során, és azért, hogy betartson minden versenyjogi, fogyasztóvédelmi és reklám szabályt. A vevőket és üzleti partnereket minden esetben tisztességesen és egyenlően kell kezelni, a termékeket és szolgáltatásokat tisztességes és pontos tájékoztatással kell megjeleníteni (tisztességes marketing és reklám), és valamennyi lényeges információt meg kell osztani.

A személyzetnek el kell kerülnie minden olyan magatartást, ami azt a látszatot keltheti, hogy személyes előnyökért cserébe kivételes elbánást keresünk, kapunk vagy adunk. A szokásos és a piac ésszerű etikai elveinek megfelelő, alkalmi ajándékokat vagy vendéglátást felajánlhatunk és elfogadhatunk, ha nem eltúlzott, nem gyakori, illetve nem mutat gyakoriságot, és nem kelti azt a benyomást, hogy üzleti döntések befolyásolására szolgál. Az ajándékozó, illetve a megajándékozott személy felelőssége mérlegelni, hogy egy ajándék megfelelő-e.

Bizalmas információk és személyes adatok kezelése

Vállalat elkötelezett az üzleti információk teljességének, bizalmasságának és hozzáférhetőségének biztosítása iránt, ezért megfelelő technikai biztonsági megoldásokat alkalmaz, aminek fenntartása minden személyzet kötelessége. Az üzleti titok magában foglal minden olyan információt, ami még nem került nyilvánosságra, és káros lenne a vállalat vagy vevői, üzleti partnerei számára, ha illetéktelenek számára hozzáférhetővé válna. Minden személyzet köteles az ilyen információt bizalmasan kezelni, valamennyi információbiztonságot szolgáló szabályt mindig be kell tartani. 

Vállalat tiszteletben tartja mindenki személyiségi jogait és elismeri vevői, munkavállalói és egyéb természetes személyek azon igényét, hogy biztosak lehessenek abban, hogy személyes adataikat megfelelően, kizárólag jogszerű üzleti célból kezeli. Vállalat elkötelezettek vagyunk az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés iránt, kizárólag olyan személyes adatokat szerez meg és kezel, ami szükséges, és megfelelő tájékoztatást ad az érintetteknek e tevékenységekről. Megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel biztosítja a személyes adatok bizalmasságát, teljességét és hozzáférhetőségét. Személyzet köteles követni a vonatkozó jogszabályi elvárásokat, megfelelő gyakorlatokat alkalmazni, valamint betartani az adatkezelés és feldolgozás törvényességét biztosító eljárásokat.

Pénzügyi integritás

Vállalat a könyvelését, nyilvántartásait, számláit és pénzügyi jelentéseit kellő részletességgel, valósághűen és tranzakcióinkat megfelelően tükröző módon vezeti.  Elítéli a pénzmosás valamennyi formáját, elkötelezett az iránt, hogy csak olyan partnerekkel lépjen gazdasági kapcsolatba, akik törvényes forrásokból jogszerű üzleti tevékenységet végeznek. Vállalat elkötelezett a tisztességes adózás mellett, és tartózkodik minden adóelkerülő gyakorlattól.

A személyzet köteles betartani minden számviteli eljárást, és biztosítani gazdasági események megfelelő rögzítését és dokumentálását, valamint gondoskodni arról, hogy a közölt pénzügyi beszámolók teljesek, őszinték, pontosak, időszerűek és érthetőek. Tilos a könyvvizsgálat vagy bármely számviteli ellenőrzés tisztességtelen befolyásolása, manipulálása vagy félrevezetése.

Becsületesség

Vállalat a vele együttműködőkkel történő kapcsolattartás során mindenkor tisztességesen, gondosan és felelősségteljesen végzi munkáját. Teljes körű, hiteles és időszerű tájékoztatást nyújt.  Betartja a jogszabályokat, információt csak jogi és szakmai kötelezettségek alapján ad ki. Nem közölhet semmilyen hamis információt azzal a céllal, hogy mások gyengeségét vagy tudatlanságát kihasználva illetéktelen előnyre tegyen szert.

Munkáltatóként vállalt felelősségünk - Tisztességes foglalkoztatás és munkakörülmények

Vállalat elkötelezett az egészséges, nyugodt, biztonságos, jól működő, valamint az egyéni emberi és szakmai képességek kifejezésére lehetőséget adó munkahelyi körülmények biztosítása mellett. Továbbá a munkaügyi kapcsolatokat szabályozó nemzeti és nemzetközi előírások maradéktalan betartása mellett, a hatályos jogszabályokkal összhangban elismeri a dolgozók gyülekezési szabadságát.

Vállalat határozottan ellenzi a gyermek, rabszolga vagy bármilyen formában kényszer-, kötelező, illetve megkötött munka mind közvetlen, mind közvetett alkalmazását. Elítéljük a jogellenes, tisztességtelen vagy etikátlan foglalkoztatás valamennyi formáját, amely kihasználja a munkaerőt, rombolja a társadalombiztosítási rendszert, vagy adóelkerülésre szolgál.

Munkabiztonság és egészségvédelem

Vállalat a munkafeltételek folyamatos felülvizsgálatával és javításával segíti, hogy munkavállalói egészségüket megőrizzék. Vállalat elkötelezett, hogy a munkavégzés biztonságos legyen, balesetek, foglalkozási ártalmak és megbetegedések ne következhessenek be. Vállalat mindenkor köteles a jogszabályokban, szabványokban előírt egészséges és biztonságos munkavégzés lehetőségét megteremteni és folyamatosan fenntartani. A munkavállalónak joga van ezt a munkavégzés során megkövetelni.

A munkavégzéshez különböző anyagokat, egyszerű és bonyolult szerszámokat, gépeket, berendezéseket, energiahordozókat használnak fel. A szakszerűtlen munkavégzés, a nem megfelelő szerszámok, gépek használata, a helytelen munkaszervezés, a szakmai tudás hiánya, a nem megfelelő technológia alkalmazása, a hanyag vagy felelőtlen munkahelyi magatartás káros hatást gyakorolhat az emberre: balesetet okozhat, megbetegedést válthat ki, károsíthatja a szűkebb és tágabb környezetünket. Legfőbb érték azonban maga az ember.

Ennek megfelelően alapvető feladat az élet védelme. Természetesen ezen túl védelmeznünk kell az anyagi javainkat, munkával létrehozott értékeinket és az alapvető életfeltételeket biztosító természetes környezetet is. 

Fentiek ismertetése és betartása érdekében folyamatosan képezzük munkatársainkat.

Integritás - Mi az integritás?

Az integritás annyit tesz, mint személyes indíttatásból és meggyőződés alapján helyesen cselekedni, egyben felelősséget viselni a vállalat, az üzleti partnerek és a társadalom tagjai iránt. Ezért az integritás nemcsak a cégünk által felvetett igény, hanem egyben vállalati kultúránk szerves része is.

Ha valami legális, nem jelenti feltétlenül, hogy helyes is. A becsületesség segít meghozni a helyes döntést.

Az Integritást, a Compliance-t, a vállalati kultúrát és a kockázatkezelést érintő kezdeményezések a vállalat legfontosabb prioritásaival azonos alapokon nyugszanak.

Fentiek ismertetése és betartása érdekében folyamatosan képezzük munkatársainkat, a kiválasztási folyamat során az integritási szempontokat is mérlegeljük.

Visszaélésbejelentő rendszer

Védelem. Méltányosság. Bizalom.

Általános információk a visszaélést bejelentő rendszerhez

A törvényi előírásoknak és a belső szabályoknak való megfelelés cégcsoportunk számára a legfontosabb. Csak akkor tudjuk elkerülni a vállalatunk, az alkalmazottaink és az üzleti partnereink szabályszegésből származó veszteségeit, ha mindenki betartja a szabályokat és a standardokat. Következésképpen a kötelességszegést gyorsan fel kell ismerni, fel kell tárni és azonnal orvosolni kell. Ez éberséget igényel mindenki részéről, és hajlandóságot arra, hogy megalapozott gyanú alapján felhívja a figyelmet az esetleges Súlyos Szabályszegésekre. Nagyra értékeljük az üzleti partnerektől, az ügyfelektől és más harmadik felektől származó ilyen jellegű információkat is. A Felderítő Irodának bármikor és bármilyen nyelven lehet bejelentést tenni. A visszaélésbejelentő rendszer a lehető legnagyobb védelmet garantálja a visszaélést bejelentők és az érintett személyek számára. Vizsgálat csak a tények nagyon körültekintő elemzése és a szabálysértés megalapozott gyanúja alapján indítanak. A felderítés folyamata során teljes diszkréció és titoktartás van érvényben. Az információkat lelkiismeretesen, azonnal és diszkréten vizsgálják felül.

Styevola és Fia Kft. bejelentő rendszere:

Amennyiben a Styevola és Fia Kft. Etikai és Üzleti Magatartási Kódexében foglaltak megsértésével, vagy be nem tartásával kapcsolatban releváns információval rendelkezik, kérjük, hogy a Vállalat „Visszaélések bejelentési rendszere, kivizsgálási folyamatok szabályzata” szerint járjon el.  (A kódex és a szabályzat az oldal alján letölthető formátumban megtalálható.)

Első körben munkahelyi vezetőhöz kell fordulnia akkor, ha a Kódexszel kapcsolatosan kérdései merülnének fel vagy bizonytalan lenne. Rajta kívül a Vállalat compliance tisztviselőjéhez is fordulhatunk:

Neve: Styevola István, ügyvezető igazgató

E-mail: compliance@styevolaesfia.hu

Telefon: +36 30 201 1690

Ezenkívül rendelkezésre áll a Volkswagen AG compliance felelőse is. A compliance felelős az alábbi elérhetőségen várja az esetleges megkereséseket:  

24/7 forródrót

Bejelentést tehet a nemzetközi ingyenes telefonszámon: +800 444 46300*[1]. Ha a helyi telefonszolgáltató nem támogatja az ingyenes szolgáltatást, felhívhatja a következő normál díjas számot: +49 5361 946300.

A BKMS Bejelentési Csatorna

Önnek lehetősége van egy internetes kommunikációs platform (BKMS) használatával kapcsolatba lépni a Felderítő Irodával, dokumentumokat cserélni és párbeszédet folytatni az ügyvédekkel egy külön postafiókon keresztül. Ez a rendszer és fiók bizalmas és védett. A bejelentők maguk dönthetik el, hogy meg akarják-e adni a nevüket. Ha bizalmas jelentést szeretne küldeni a Felderítő Iroda ügyvédeinek, a biztonságos bejelentési csatornán keresztül teheti meg.

Fontos figyelmeztetés: Még akkor is, ha a bejelentő csatorna nem kínálja fel az Ön által preferált nyelvet, bármilyen nyelvet használhat a bejelentés elküldéséhez. Bármely nyelven e-mailben vagy levélben is kapcsolatba léphet a Felderítő Irodával. A BKMS bejelentő csatorna linkje:

https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16&language=hun

A Volkswagen csoport ombudsmanjai

Az „ombudsman” kifejezés a svéd közvetítő vagy törvényes képviselő szóból származik. Dr. Rainer Buchert és Thomas Rohrbach, a Volkswagen-csoport által kinevezett külső ombudsmanok különleges tanácsadóként járnak el: fogadják a jogszabályok vagy belső szabályok megsértéséről tett bejelentéseket, vagy bármilyen másfajta káros magatartásról szóló bejelentést, és ezeket felülvizsgálják. hitelesség és megalapozottság szempontjából. Ha szükséges, és ha a bejelentő személye ismert, konzultálnak a bejelentővel. Végül továbbítják az összes információt, amelyről a visszaélés bejelentőjével megállapodtak, a Felderítő Irodának további feldolgozás céljából. Minden információt bizalmasan kezelnek, és a visszaélést bejelentő személy dönti el, hogy meg akarja-e védeni identitását a Csoporttal szemben. A Csoport által kinevezett ombudsmanok biztosítják, hogy a visszaélést bejelentő személyek jelentéseit, akik nem kívánják, hogy a társaság azonosítsa őket, névtelenül továbbítsák a Felderítő Irodához. Ha kapcsolatba szeretne lépni a Volkswagen ombudsmanjaival, a szükséges infotrmációkat az alábbi honlapon találja:

http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

A Központi Felderítő Iroda elérhetőségei

E-Mail:                   io@volkswagen.de

Postacím:               Central Investigation Office Box 1717 38436 Wolfsburg (downtown), Germany

Személyesen:        Central Investigation Office Porschestraße1 38440 Wolfsburg (downtown), Germany

Kérjük, személyes találkozó igénylése esetén előzetesen egyeztessen időpontot az io@volkswagen.de címre küldött e-mailben.

A hívást indító országtól függően lehetséges, hogy a nemzetközi ingyenes forródrót nem áll rendelkezésre, mivel néhány telefonszolgáltató nem támogatja azt. Ebben az esetben kérjük, használja a felajánlott fizetendő számot vagy az országspecifikus számot.

Porsche Holding elérhetőségei

Compliance & Kockázatkezelés
Telefon: +43/662/4681-2510 or -3230
e-Mail: compliance@porsche.co.at
Web: www.porsche-holding.com/en/company/compliance-integrity/

Integritás
Telefon: +43/662/4681-3241 or -7219
e-Mail: integrity@porsche.co.at
Web: www.porsche-holding.com/en/company/compliance-integrity/

Letölthető dokumentumok: